Συγχωνεύονται τα Λιμενικά Ταμεία Καρύστου – Μαρμαρίου – Στύρων

Δημοσιεύθηκε 16 Δεκεμβρίου 2012 στην κατηγορία Τελευταία Νέα - 257 εμφανίσεις άρθρου

limeniko-tameio-neon-styronΣυγχωνεύονται τα Λιμενικά Ταμεία Καρύστου – Μαρμαρίου – Στύρων, με όλα τα λιμενικά ταμεία Ευβοίας, και δημιουργείτε μετά την μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ .Λιμενικού ταμείου Χαλκίδας, ο «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία». Αναλυτικά η Ανασυγκρότηση που επιχειρεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και βρίσκεται σε Διαβούλευση από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 28 Δεκεμβρίου 2012 αναφέρει:

Άρθρο 47 : Μετατροπή Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε Ανώνυμη Εταιρεία του Ν. 2932/2001 και συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε» και έδρα το Δήμο Χαλκίδας.

2. Το καταστατικό της Εταιρείας συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, διέπεται δε από τον παρόντα νόμο, το ν. 2932/2001 ΦΕΚ (Α 145/29.6.2001), τον κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Ως Εταιρεία κοινής ωφέλειας του ευρύτερου δημόσιου τομέα διέπεται επίσης από τις διατάξεις του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α 144) περί ΔΕΚΟ, όπως κάθε φορά ισχύουν και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.

4. Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Ευβοίας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Σκύρου, Στύρων και Ωρεών, που προήλθαν από τη διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.. 86/2003 (ΦΕΚ Α΄ -80) «Περί Διασπάσεως του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας», συγχωνεύονται στην πιο πάνω Ανώνυμη Εταιρία.

5. Το σύνολο των θεμάτων που ανακύπτουν από την μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Ευβοίας σε Ανώνυμη Εταιρία και τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων της παρ. 4 του παρόντος, ρυθμίζονται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 6 έως 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001,όπως τροποποιηθέν ισχύει.

6. α) Το τακτικό προσωπικό τόσο του μετατρεπόμενου Λιμενικού Ταμείου όσο και αυτών που συγχωνεύονται μεταφέρεται αυτοδικαίως στην ανώνυμη εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της μετατροπής και της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εταιρειών που απορροφώνται στην απορροφούσα εταιρία.
β) Το ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς και το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διέπεται από τα εδάφια α΄,β΄,γ΄,δ΄,ε΄ και στ΄ της παρ.10 του άρθρου 4 του Ν.3075/2002 (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

DSCN1266
Nέα πυρκαγιά στους Τσακαίους

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 7/11/2012 στις 11.00πμ σε ελαιώνα στους Τσακαίους. Άμεσα έσπευσαν τα οχήματα ΣΤΥΡΑ- 31 και ΣΤΥΡΑ-32 με...

Close